GIỚI THIỆU

CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN

1. CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN?

Là chứng chỉ Quốc gia, xác định trình độ, năng lực sử dụng CNTT theo Tiêu chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT quy định tại Thông tư số  03/2014/TT-BTTTT  ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tin.

2. THỜI HẠN CHỨNG CHỈ: VÔ THỜI HẠN

3. AI CẦN CÓ CHỨNG CHỈ NÀY?

Chứng chỉ ứng dụng CNTT Cơ bản chỉ cần thiết đối với sinh viên (cần hoàn thiện các văn bằng chứng chỉ để tốt nghiệp, xin việc làm) hoặc viên chức, cán bộ đang công tác tại các Cơ quan Nhà nước với mục đích hoàn thiện hồ sơ kỹ năng ứng dụng CNTT theo đúng tiêu chuẩn làm Cơ quan Nhà nước ban hành.
Chứng chỉ ứng dụng Nâng cao CNTT chỉ cần thiết đối với các cán bộ, chuyên viên cần hoàn thiện hồ sơ để thể hiện kỹ năng nâng cao ứng dụng CNTT, thuận lợi cho công việc Thăng tiến, tăng lương.