Thông báo lịch thi, cấp chứng chỉ UD CNTT cơ bản tháng 6/2024

Thời gian thi và nhận hồ sơ thi – Thời gian thi (dự kiến): Ngày 15 tháng 6 năm 2024 – Thời gian nhận hồ sơ dự thi: Từ ngày ra thông báo đến hết...

Thông báo lịch thi, cấp chứng chỉ UD CNTT cơ bản tháng 4/2024

Thời gian thi và nhận hồ sơ thi – Thời gian thi (dự kiến): Ngày 13 tháng 4 năm 2024 – Thời gian nhận hồ sơ dự thi: Từ ngày ra thông báo đến hết...

Thông báo lịch thi, cấp chứng chỉ UD CNTT cơ bản tháng 3/2024

Thời gian thi và nhận hồ sơ thi – Thời gian thi (dự kiến): Ngày 23 tháng 3 năm 2024 – Thời gian nhận hồ sơ dự thi: Từ ngày ra thông báo đến hết...

Thông báo lịch thi, cấp chứng chỉ UD CNTT cơ bản tháng 12/2023

Thời gian thi và nhận hồ sơ thi - Thời gian thi (dự kiến): Ngày 23 tháng 12 năm 2023 - Thời gian nhận hồ sơ dự thi: Từ ngày ra thông báo đến...

Thông báo lịch thi, cấp chứng chỉ UD CNTT cơ bản tháng 11/2023

Thời gian thi và nhận hồ sơ thi – Thời gian thi (dự kiến): Ngày 24 hoặc 25 tháng 11 năm 2023 – Thời gian nhận hồ sơ dự thi: Từ ngày ra thông báo...

Thông báo lịch thi, cấp chứng chỉ UD CNTT cơ bản tháng 10/2023

Thời gian thi và nhận hồ sơ thi – Thời gian thi (dự kiến): Ngày 21/10/2023 – Thời gian nhận hồ sơ dự thi: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 18/10/2023 Địa điểm...

Thông báo lịch thi, cấp chứng chỉ UD CNTT cơ bản đợt 3 tháng...

Thời gian thi và nhận hồ sơ thi – Thời gian thi (dự kiến): Ngày 23/09/2023 – Thời gian nhận hồ sơ dự thi: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20/09/2023 Địa điểm...

Thông báo lịch thi, cấp chứng chỉ UD CNTT cơ bản đợt 2 tháng...

Nhằm đáp ứng nhu cầu của sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh và cán bộ, công chức, viên chức về xác nhận trình độ, năng lực sử dụng CNTT cơ bản theo quy...

Thông báo lịch thi, cấp chứng chỉ UD CNTT cơ bản đợt 1 tháng...

Nhằm đáp ứng nhu cầu của sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh và cán bộ, công chức, viên chức về xác nhận trình độ, năng lực sử dụng CNTT cơ bản theo quy...