Định dạng đề thi

  1. BÀI THI TRẮC NGHIỆM
Mã tham chiếu Nội dung /Yêu cầu cần đạt Số câu hỏi trong Đề thi (ngẫu nhiên)
MÔ ĐUN KỸ NĂNG 01: HIỂU BIẾT VỀ CNTT CƠ BẢN (IU01) 5
IU01.1 Kiến thức cơ bản về máy vi tính và mạng máy vi tính 1
IU01.2 Các ứng dụng của công nghệ thông tin – truyền thông (CNTT-TT) 1
IU01.3 An toàn lao động và bảo vệ môi trường trong sử dụng CNTT-TT 1
IU01.4 Các vấn đề an toàn thông tin cơ bản khi làm việc với máy vi tính 1
IU01.5 Một số vấn đề cơ bản liên quan đến pháp luật trong sử dụng CNTT 1
MÔ ĐUN KỸ NĂNG 02: SỬ DỤNG MÁY VI TÍNH CƠ BẢN (IU02) 6
IU02.1 Các hiểu biết cơ bản để bắt đầu làm việc với máy vi tính 1
IU02.2 Làm việc với Hệ điều hành 1
IU02.3 Quản lý thư mục và tệp 1
IU02.4 Một số phần mềm tiện ích 1
IU02.5 Sử dụng tiếng Việt 1
IU02.6 Sử dụng máy in 1
MÔ ĐUN KỸ NĂNG 03: XỬ LÝ VĂN BẢN CƠ BẢN (IU03) 7
IU03.1 Kiến thức cơ bản về văn bản, soạn thảo và xử lý văn bản 1
IU03.2 Sử dụng một phần mềm xử lý văn bản cụ thể 1
IU03.3 Định dạng văn bản 2
IU03.4 Nhúng (embed) các đối tượng khác nhau vào văn bản 1
IU03.5 Kết xuất và phân phối văn bản 1
IU03.6 Soạn thông điệp và văn bản hành chính 1
MÔ ĐUN KỸ NĂNG 04: SỬ DỤNG BẢNG TÍNH CƠ BẢN (IU04) 10
IU04.1 Kiến thức cơ bản về bảng tính 1
IU04.2 Sử dụng phần mềm bảng tính 1
IU04.3 Thao tác đối với ô (ô tính) 2
IU04.4 Thao tác trên trang tính 1
IU04.5 Biểu thức và hàm 2
IU04.6 Định dạng một ô, một dãy ô 1
IU04.7 Biểu đồ 1
IU04.8 Kết xuất và phân phối trang tính, bảng tính 1
MÔ ĐUN KỸ NĂNG 05: SỬ DỤNG TRÌNH CHIẾU CƠ BẢN (IU05) 7
IU05.1 Kiến thức cơ bản về bài thuyết trình và trình chiếu 1
IU05.2 Sử dụng phần mềm trình chiếu 1
IU05.3 Xây dựng nội dung bài thuyết trình 1
IU05.4 Đưa biểu đồ, sơ đồ tổ chức vào trong trang thuyết trình 2
IU05.5 Đưa các đối tượng đồ họa vào trong trang thuyết trình 1
IU05.6 Chuẩn bị, trình chiếu và in bài thuyết trình 1
MÔ ĐUN KỸ NĂNG 06: SỬ DỤNG INTERNET CƠ BẢN (IU06) 5
IU06.1 Kiến thức cơ bản về Internet 1
IU06.2 Sử dụng trình duyệt web 1
IU06.3 Sử dụng Web 1
IU06.4 Sử dụng thư điện tử 1
IU06.5 Một số dạng truyền thông số thông dụng 1
Tổng số: 40
  1. BÀI THI THỰC HÀNH
Nội dung /Yêu cầu cần đạt Số câu hỏi trong Đề bài thi
KỸ NĂNG XỬ LÝ VĂN BẢN CƠ BẢN (IU03) 1
KỸ NĂNG SỬ DỤNG BẢNG TÍNH CƠ BẢN (IU04) 1
KỸ NĂNG SỬ DỤNG TRÌNH CHIẾU CƠ BẢN (IU05) 1
Tổng số: 3