Thông báo lịch thi, cấp chứng chỉ UD CNTT cơ bản tháng 12/2023

Thời gian thi và nhận hồ sơ thi - Thời gian thi (dự kiến): Ngày 23 tháng 12 năm 2023 - Thời gian nhận...

Thông báo lịch thi, cấp chứng chỉ UD CNTT cơ bản tháng 11/2023

Thời gian thi và nhận hồ sơ thi - Thời gian thi (dự kiến): Ngày 24 hoặc 25 tháng 11 năm 2023 - Thời...

Thông báo lịch thi, cấp chứng chỉ UD CNTT cơ bản tháng 10/2023

Thời gian thi và nhận hồ sơ thi – Thời gian thi (dự kiến): Ngày 21/10/2023 – Thời gian nhận hồ sơ dự thi: Từ...

Thông báo lịch thi, cấp chứng chỉ UD CNTT cơ bản đợt 3 tháng...

Thời gian thi và nhận hồ sơ thi – Thời gian thi (dự kiến): Ngày 23/09/2023 – Thời gian nhận hồ sơ dự thi: Từ...

Thông báo lịch thi, cấp chứng chỉ UD CNTT cơ bản đợt 2 tháng...

Thời gian thi và nhận hồ sơ thi – Thời gian thi (dự kiến): Ngày 26/08/2023 – Thời gian nhận hồ sơ dự thi: Từ...

Thông báo lịch thi, cấp chứng chỉ UD CNTT cơ bản đợt 1 tháng...

1. Thời gian thi và nhận hồ sơ thi – Thời gian thi (dự kiến): Ngày 19/05/2023 hoặc Ngày 20/5/2023 – Thời gian nhận hồ sơ...