GIỚI THIỆU

CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN
(CẦN THIẾT CHO HỒ SƠ NHÂN SỰ)

1. CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN LÀ GÌ?

Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản là CHỨNG CHỈ CỦA HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN nhằm xác nhận trình độ, năng lực sử dụng CNTT theo Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

2. THỜI HẠN HIỆU LỰC CỦA CHỨNG CHỈ: VÔ THỜI HẠN

3. AI CẦN PHẢI CÓ CHỨNG CHỈ NÀY??

Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản là cần thiết đối với SINH VIÊN (cần hoàn thiện các văn bằng chứng chỉ để tốt nghiệp, xin việc làm) hoặc CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC đang công tác tại các Cơ quan Nhà nước nhằm ĐÁP ỨNG TIÊU CHUẨN do Cơ quan Nhà nước ban hành, ví dụ:

 • Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28/11/2014 giữa Bộ Giáo dục v
  Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp VIÊN CHỨC GIẢNG DẠY TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC CÔNG LẬP;
 • Thông tư liên tịch số 20, 21, 22, 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 giữa Bộ Nội vụ và Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp GIÁO VIÊN MẦM NON; TIỂU HỌC CÔNG LẬP; TRUNG HỌC CƠ SỞ CÔNG LẬP; TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP;
 • Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 9/10/2014 của Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã
  ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH;
 • Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 giữa Bộ Nội vụ và Bộ Y tế
  về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp BÁC SĨ, BÁC SĨ Y HỌC DỰ PHÒNG, Y SĨ;
 • Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 7/10/2015 về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp DƯỢC;
 • Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01/10/2014 giữa Bộ Nội vụ và Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ;
 • Thông tư số 18/2016/TT-BCA ngày 01/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành quy
  định tiêu chuẩn chức danh CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, CHỈ HUY TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN;
 • CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRONG CÁC LĨNH VỰC: lao động, lưu trữ, Nông nghiệp, Tài nguyên môi trường, Văn hóa, thể thao và du lịch…